Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de CJP-pas, de CJP Cultuurkaart, de MBO Card en de CJP Docentenpas, die door Stichting Cultureel Jongerenpaspoort worden uitgegeven. Houders van de CJP-pas melden zich individueel bij CJP aan en betalen een jaarlijkse pasbijdrage. Houders van de CJP Cultuurkaart, de MBO Card en de CJP Docentenpas ontvangen hun pas op basis van collectieve aanmelding door de onderwijsinstelling waar zij onderwijs volgen/geven.

I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1 Acceptant: bedrijf en/of instelling die de Pas accepteert als kortingskaart of betaalkaart.

1.2 CJP: Stichting Cultureel Jongeren Paspoort, gevestigd te Amsterdam.

1.3 CJP-pas: de door CJP aan de Pashouder uitgegeven digitale CJP-pas.

1.4 CJP Cultuurkaart: de door CJP aan de Pashouder uitgegeven digitale CJP Cultuurkaart op grond van de daarbij behorende reglementen Cultuurkaart.

1.6 CJP Docentenpas: de door CJP aan de Pashouder uitgegeven digitale CJP Docentenpas op grond van de daarbij behorende reglementen Cultuurkaart.

1.7 CJP-pasbijdrage: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de CJP-pas

1.8 Documentatie: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Stichting CJP als aanbieder specifiek aan de Pashouder mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de CJP-pas en het gebruik daarvan.

1.9 MBO-Card: de door CJP aan de Pashouder uitgegeven digitale MBO-Card op grond van de daarbij behorende reglementen MBO-Card.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Pashouder en CJP ter zake van de CJP-pas. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie, deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden. Bij de CJP-pas komt de overeenkomst tussen CJP en de Pashouder tot stand door aanmelding via cjp.nl. Bij de CJP Cultuurkaart, de MBO Card en de CJP Docentenpas komt de overeenkomst tussen CJP en de Pashouder tot stand op de dag dat de Pashouder de Pas activeert.

1.11 Pas: verzamelnaam (in deze algemene voorwaarden) voor de CJP-pas, de CJP Cultuurkaart, de MBO Card en de CJP Docentenpas.

1.12 Pashouder: de houder (m/v) van een Pas.

1.13 Privacy Statement: de door CJP in acht te nemen regels ter zake van de privacy van de Pashouder, waarin de rol van CJP wordt beschreven als verantwoordelijke ter zake van de verwerking van persoonsgegevens van de Pashouder. Het Privacy Statement is gepubliceerd op de website van CJP.

II. SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE CJP-PAS

Artikel 2. Ingang, duur en beëindiging van de Overeenkomst (alleen van toepassing op CJP-pas
2.1 Betaling en acceptatie door CJP

Bij het aanvragen van een CJP-pas machtigt de aanvrager CJP jaarlijks de CJP-pasbijdrage automatisch af te schrijven van de door de Pashouder opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Mocht het weer niet lukken dan ontvangt de Pashouder een mail of brief met het verzoek het bedrag binnen 10 dagen over te maken.

2.2 Duur van de Overeenkomst

Een Pas wordt uitgegeven met een geldigheid van twaalf maanden ingaande op de dag van uitgifte van de Pas door CJP.

2.3 Verlengen

Een pas wordt na twaalf maanden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Een pas verkregen via MBO Card of Cultuurkaart op school wordt niet automatisch verlengd.

2.4 Opzegging

Opzeggen kan na het eerste jaar van het lidmaatschap. Na het eerste jaar is de CJP-pas op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Het reeds betaalde lidmaatschap wordt in dit geval na rato van de ontvangen jaarbijdrage terugbetaald. Het bedrag wordt automatisch teruggestort op de rekening van de pashouder. Opzeggen kan door na inloggen op cjp.nl te kiezen voor ‘Pas opzeggen’.

2.5 Wettelijke bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. Deze termijn begint bij nieuwe CJP-pashouders op het moment dat ze de activatiecode aanschaffen. Als de pashouder binnen deze 14 dagen de aankoopbeslissing wil terugdraaien, kan hierover contact op worden genomen met CJP via het contactformulier. CJP zal dan het account blokkeren en het betaalde geld terugstorten. Indien de activatiecode niet is gebruikt zal het volledige bedrag worden teruggestort. Indien de activatiecode wel is gebruikt zal een administratievergoeding van 15% van het aankoopbedrag worden berekend.

2.6 Beëindiging

CJP hanteert een leeftijdsgrens van 30 om in aanmerking te komen voor een CJP-pas. Personen die op de dag van aanvragen of verlengen 30 jaar of ouder zijn, kunnen niet langer meer gebruik maken van de diensten van de CJP pas. De overeenkomst wordt daarmee beëindigd.

III. BEPALINGEN VOOR ALLE PASHOUDERS

Artikel 3. Betalen met de Pas

3.1 Indien van toepassing kan de Pas gebruikt worden om een door de Acceptant te bepalen gedeelte van de toegangsprijs te voldoen. In bepaalde gevallen is dat de gehele toegangsprijs. CJP kan er niet voor instaan dat de Pas te allen tijde ongestoord voor deze doeleinden kan worden gebruikt. Dit komt omdat het gebruik van de Pas afhankelijk is van veel externe factoren, zoals medewerking van de Acceptanten en de werking van computer of telecommunicatiesystemen van derden. CJP is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig gebruik kunnen maken van de (betaal)faciliteiten van de betreffende Pas. Het saldo op de Pas kan alleen worden ingezet voor (een gedeelte van) de toegangsprijs en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Eventueel saldo dat aan het einde van de geldigheidsduur niet is ingezet vervalt.

3.2 Indien de Pashouder betaalt met de Pas, verplicht CJP zich het betreffende bedrag voor de Pashouder te betalen aan de betreffende Acceptant.

3.3 Vanwege economische of risicobeperkende motieven kunnen Acceptanten aanvullende of afwijkende eisen stellen in verband met het accepteren van de Pas, zoals het vragen van legitimatie.

3.4 CJP kan vanwege risicobeperkende redenen eisen dat de Pashouder bij het verrichten van transacties gebruik maakt van nader omschreven methodes voor het verrichten van internettransacties.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1 De Pas is bedoeld om de Pashouder voordeel te bieden.

Wanneer de Pashouder daarvoor toestemming heeft gegeven door middel van een “opt-in”, stuurt CJP de Pashouder digitale informatie over CJP bijvoorbeeld een nieuwsbrief, persoonlijke CJP aanbiedingen, win-acties en events. Wanneer de Pashouder geen gerichte CJP-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Pashouder dat aangeven door in te loggen op “Mijn CJP” via de website om zijn of haar gegevens aan te passen of door gebruik te maken van de uitschrijf mogelijkheden in ieder bericht.

4.2 Communicatie over kortingen en aanbiedingen gebeurt altijd vanuit CJP.

Artikel 5. Einde van de geldigheid van de Pas

5.1 De CJP Cultuurkaart, MBO Card en CJP Docentenpas worden beëindigd indien de aanvragende school waar de leerling of docent aan verbonden zijn niet meer meedoet aan de Cultuurkaart of indien de verschuldigde bijdragen van de deelnemende school niet worden betaald.

5.2 Het recht op gebruik van de Pas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van de Pas door de Pashouder.

Artikel 6 Kortingen, informatie, aanbiedingen en vrijwaringen CJP

6.1 CJP informeert de Pashouder onder meer via de website www.cjp.nl bij welke Acceptanten de Pas wordt geaccepteerd als kortings- of betaalpas. CJP spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

6.2 De Pashouder moet voor de aankoop zelf om een CJP-korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de Acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. CJP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

6.3. Ondanks het feit dat CJP zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de Pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door CJP. CJP is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan Pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de Pashouder en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

6.4 Voor iedere actie die door CJP wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

6.5 CJP is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.cjp.nl en www.mbocard.nl en specifieke actie websites.

6.6 De aansprakelijkheid van CJP is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van de jaarlijkse pasbijdrage, namelijk de waarde van de Pas in het economisch verkeer.

6.7 Over de uitslagen van winnen acties wordt niet gecorrespondeerd. CJP houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan CJP de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. CJP is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

6.8 CJP is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de Pashouder met de CJP-pas heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Pashouder uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

6.9 CJP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor aanbiedingen van de door haar geselecteerde partners. Als de Pashouder op een aanbieding ingaat en een product of dienst aanschaft, sluit de Pashouder rechtstreeks met de derde een (koop)overeenkomst af, niet met of middels CJP.

Artikel 7. Algemene verplichtingen van de Pashouder

7.1 De Pashouder dient zestien jaar of ouder te zijn om een account zelfstandig te kunnen registeren bij CJP en gebruik te kunnen maken van CJP aanbiedingen en deel te kunnen nemen aan acties en events. Indien de Pashouder nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan de Pashouder alleen een account registeren en gebruik maken van de CJP diensten na toestemming van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers heeft verkregen.

7.2 De Pashouder dient de inlog gegevens van de CJP-pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

7.3 De Pashouder dient persoonlijke gegevens en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zelf zo spoedig mogelijk via “Mijn CJP” op cjp.nl door te voeren.

7.4 De Pashouder dient een geldig emailadres te hebben.

7.5 De CJP-pas mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

7.6 De Pashouder komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Pashouder zich op juiste wijze heeft geregistreerd via Mijn CJP op www.cjp.nl.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 CJP verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten en haar Privacy Statement. CJP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking.

8.2 Telefoongesprekken met een Pashouder kunnen door CJP worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden.

Artikel 9. Eigendom van de Pas

9.1 De CJP-pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. CJP is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. CJP werkt samen met betrouwbare logistieke partners met wie zij schriftelijke afspraken heeft vastgelegd met betrekking tot de omgang en beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 10. Correspondentie/adreswijziging

Alle correspondentie met betrekking tot CJP verloopt via de mijncjp.nl omgeving. In geval van een (e-mail)adreswijziging moet de Pashouder zijn/haar (e-mail)adres zelf wijzigen door in te loggen op “Mijn CJP” op cjp.nl.

Artikel 11. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via het contactformulier op cjp.nl kenbaar maken. Daarvoor moet je inloggen in "mijncjp.nl" omgeving.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 CJP is te allen tijde bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan de Pashouder. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.cjp.nl. Indien de Pashouder niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is de Pashouder binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Pashouder van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel - indien dat eerder is - de pas blijft gebruiken, verklaart de Pashouder zich akkoord met de aldus gewijzigde Overeenkomst.

12.2 CJP heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te veranderen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op www.cjp.nl en zijn van kracht op de dag van die publicatie.

12.3 Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Versie 20190626